Log in

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu: FDP

Tuż przed wyborami swoje odpowiedzi na przesłane przez nas pytania wyborcze przesłała również partia FDP. Ich treść zamieszczamy poniżej:

1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

W ramach swojej działalności parlamentarnej Wolni Demokraci (FDP), jako grupa parlamentarna w niemieckim Bundestagu, wielokrotnie zajmowali się kwestią mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej i starali się uzyskać lepszy obraz ich sytuacji finansowej w ramach interpelacji dotyczących kwestii drugorzędnych (dokument Bundestagu: druk 19/1323).

W odniesieniu do mniejszości niemieckiej w Polsce Wolni Demokraci chcą nadać jeszcze silniejszy akcent wspieraniu współpracy transgranicznej i intensyfikacji dwustronnej wymiany na poziomie politycznym. Ogromny potencjał współpracy ma w szczególności tworzenie sieci niemieckich i polskich władz lokalnych. Ponadto partia Wolnych Demokratów w niemieckim Bundestagu wezwała do utworzenia kolejnych polsko-niemieckich komitetów ds. współpracy transgranicznej, w szczególności w dziedzinie kultury, transportu i cyfryzacji, obejmujących zainteresowane strony, takie jak władze krajowe, regionalne i lokalne, parlamenty i podmioty transgraniczne, koordynujących wszystkie aspekty współpracy transgranicznej i stale identyfikujących trudności pojawiające się w regionach przygranicznych, oraz opracowujących propozycje radzenia sobie z nimi (por. wniosek "Wzmocnienie współpracy transgranicznej z Polską", dokument Bundestagu: druk 19/29744).

2. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Dla Wolnych Demokratów kwestia ta jak i ochrona mniejszości jako całości mają wysoki priorytet. Obowiązuje to tym bardziej, że kryteria kopenhaskie, obowiązujące każde państwo członkowskie UE, wyraźnie podkreślają ochronę mniejszości.

3. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

My, Wolni Demokraci, jesteśmy oddani wartościom Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 2 Traktatu UE są to poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, praworządność oraz poszanowanie praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości.

W związku z tym podstawowe wartości polityki mniejszościowej są już normatywnie zakotwiczone na szczeblu UE.

Jednakże ostro krytykujemy fakt, że niektóre wartości UE, takie jak praworządność i pluralistyczna demokracja, ograniczane są w niektórych państwach członkowskich. Dlatego też, ogólnie rzecz biorąc, postulujemy o skuteczne mechanizmy egzekwowania na szczeblu UE, tak aby wartości te, w tym ochrona mniejszości w państwach członkowskich, były w pełni stosowane.

4. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

Nigdzie indziej niemiecki jako język obcy nie jest tak popularny jak w Polsce. Relacje między społeczeństwami są ze sobą ściśle powiązane. My, Wolni Demokraci, jesteśmy zaangażowani we wspieranie nauczania języków i umiejętności językowych w całej Unii Europejskiej: od przedszkola aż do zaawansowanego wieku. Wzajemne zrozumienie jest bowiem podstawowym warunkiem społeczeństwa europejskiego i europejskiej polityki. Wielojęzyczność jest częścią Europy, umożliwia nam dostęp do innych kultur i czyni nas Europejczykami. My, Wolni Demokraci, opowiadamy się za nauczaniem języków pochodzenia i popieramy fakt, gdy nauczanie języków dziedzictwa jest możliwe również w sąsiednich krajach europejskich. Należałoby również lepiej wykorzystać zaangażowanie wolontariuszy, oraz przyciągnąć osoby chętne do nauczania i uczenia się na kursach językowych poza szkołą.

5. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

Wszyscy Europejczycy powinni mieć możliwość określenia, dokąd zmierza przyszłość Europy – przyszłość, w której dominują nie tylko główne języki, ale w której uwzględniane są także potrzeby mniejszości. W ten sposób zachowana jest tożsamość kulturowa. Minority SafePack stał się najważniejszą inicjatywą napędzaną przez mniejszości w Europie. Ponad 1,2 mln obywateli aktywnie poparło tę inicjatywę. Wolni Demokraci poparli Minority SafePack w ramach swojej pracy parlamentarnej w niemieckim Bundestagu i w Parlamencie Europejskim.

6. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

My, Wolni Demokraci, jesteśmy zaangażowani w lepszą współpracę między Niemcami a Polską. Partnerstwo między Niemcami i Polską jest integralną częścią wspólnoty europejskiej. Jest to przykład zaangażowania na rzecz silnej i zrównoważonej Europy, która łączy Wschód i Zachód. Zadaniem Niemiec, w ścisłej współpracy z Polską, jest angażowanie się w kształtowanie integracji europejskiej i przyjmowanie odpowiedzialności w sąsiedztwie europejskim i na świecie.

Oprócz wsparcia finansowego dla mniejszości niemieckich konieczna jest ścisła współpraca gospodarcza między Niemcami a Polską, aby pobudzić wzrost gospodarczy po obu stronach, zwłaszcza po pandemii koronawirusa, jak i stworzyć miejsca pracy. Wolni Demokraci w niemieckim Bundestagu opowiedzieli się zatem za pogłębieniem i wspieraniem stosunków gospodarczych między małymi i średnimi przedsiębiorstwami w polsko-niemieckim obszarze współzależności i w tym celu wezwali również do rozszerzenia dwunarodowego szczytu gospodarczego, w celu określenia wspólnych obszarów kompetencji i powstania grup transgranicznych, a także wzmocnienia zaangażowanych gmin, szkół i instytucji kultury, które wypełniają życiem polsko-niemieckie sąsiedztwo (zob. wniosek "Wzmocnienie współpracy transgranicznej z Polską", dokument Bundestagu 19/29744).

7. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

Z punktu widzenia Wolnych Demokratów ochrona mniejszości jest niezbędna. Wolni Demokraci postrzegają mniejszość niemiecką w Polsce, a także osoby polskiego pochodzenia w Niemczech, jako naturalnych budowniczych mostów między dwoma krajami i jako wzbogacenie zjednoczonej Europy.

Rocznica polsko-niemieckiego traktatu o sąsiedztwie jest okazją do pracy nad tym, aby zarówno mniejszość niemiecka w Polsce, jak i osoby polskiego pochodzenia w Niemczech mogły lepiej kultywować i zachowywać swoją kulturę i tożsamość oraz aby podmioty społeczeństwa obywatelskiego, które są aktywne w stosunkach niemiecko-polskich, a także zaangażowane władze lokalne i instytucje edukacyjne otrzymywały wsparcie.

8. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Niemcy mieszkający za granicą są uprawnieni do głosowania, o ile spełniają dotychczasowe warunki, jeśli osobiście i bezpośrednio zapoznali się z sytuacją polityczną w Republice Federalnej Niemiec i jeśli ich ona dotyczy. W niektórych przypadkach zakłada się tak już bez dodatkowych oświadczeń. Ponadto Niemcy mieszkający za granicą mają prawo do głosowania, jeśli w ciągu ostatnich 25 lat przez co najmniej trzy miesiące mieszkali w Niemczech i w tym czasie byli w wieku powyżej 14 lat. Warunki te mają na celu zapewnienie związku z procesami politycznymi w Republice Federalnej Niemiec. Ponieważ obywatelstwo przekazywane jest również przez urodzenie, niekoniecznie dzieje się tak w przypadku nadania obywatelstwa. Zatem, z punktu widzenia Wolnych Demokratów, dodatkowe wymogi dotyczące korzystania z prawa do głosowania nie budzą sprzeciwu.  

***

Wybory do Bundestagu odbędą się już w najbliższą niedzielę, 26 września. Do 5 września Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, mieli możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców.

Deklaracje pozostałych partii, które przesłały odpowiedzi na zadane przez nas pytania, znaleźć można TUTAJ.

"Wynik wyborów w kraju, który ma ogromne znaczenie we Wspólnocie Europejskiej, będzie miał również istotny wpływ na nasze życie. Pośród mniejszości niemieckich w Polsce wyróżnia nas prawo do obywatelstwa niemieckiego oraz to, co z tego prawa wynika: możliwość uczestniczenia w wyborach (...) Jest to przywilej i symboliczne połączenie z narodem niemieckim, ale jednocześnie obowiązek " - przypominamy przemowę Bernarda Gaidy z okazji wyborów. 

Ostatnio zmieniany piątek, 24 wrzesień 2021 09:47