Log in

Pytania do kandydatów w wyborach do Bundestagu 2021: ZIELONI

Docierają już do nas pierwsze odpowiedzi od partii kandydujących w wyborach do Bundestagu 2021. Pierwszą partią, która przesłała do nas swoje deklaracje, są ZIELONI. Poniżej prezentujemy ponownie wystosowane przez nas pytania wraz z udzielonymi na nie odpowiedziami:

1. Jaki priorytet w Państwa planowaniu politycznym mają sprawy mniejszości niemieckich w Europie Środkowo-Wschodniej, w tym w szczególności mniejszości niemieckiej w Polsce?

Pojednanie z naszymi sąsiadami jest ważnym problemem zielonej polityki. W ciągu ostatnich trzech dekad rozwinęły się między Polską a Niemcami dobre, bliskie i przyjazne stosunki. Są one warunkiem wstępnym sukcesu zjednoczenia Europy. Wzmocnienie tej przyjaźni jest celem naszej polityki i jesteśmy świadomi osiągnięć mniejszości w tym procesie. Zbyt często w ostatnich latach stosunki między Polską a Niemcami naznaczone były milczeniem i konsternacją. My, ZIELONI, chcemy to milczenie przezwyciężyć i wzmocnić dialog między rządami, ale przede wszystkim między społeczeństwami. Polsko-niemiecki traktat o przyjaźni również dla nas jest mandatem do zacieśnienia dwustronnych stosunków.

2. Czy zamierzają Państwo uczynić te sprawy punktem w programie wyborczym swojej partii w wyborach do Bundestagu w 2021 roku? Jeśli tak, to w jakim stopniu?

Dzięki naszemu programowi wyborczemu i naszej polityce opowiadamy się za prawami i wzmocnieniem mniejszości – tak w Niemczech jak i poza nimi. Zajmowanie się mniejszościami jest wyznacznikiem ochrony praw człowieka w społeczeństwie – nie tylko w kwestiach indywidualnego stanowiska, ale także w odniesieniu do pochodzenia społecznego i kulturowego. Jako ZIELONI pielęgnujemy intensywne i dobre kontakty w Polsce – w kierunku polityki i społeczeństwa obywatelskiego. Skupiamy się przy tym również na potrzebach mniejszości.

3. Jaki jest pogląd Państwa partii na zakotwiczenie na szczeblu Unii Europejskiej podstawowych wartości polityki mniejszościowej, które pomimo postanowień w dokumentach Rady Europy nie zawsze są przestrzegane, co znajduje odzwierciedlenie w krytycznych sprawozdaniach ekspertów?

Od lat my, ZIELONI, jesteśmy mocno zaangażowani w przestrzeganie podstawowych wartości i praw, ochronę mniejszości i poszanowanie niedyskryminacji przez państwa członkowskie UE, zgodnie z traktatem o Unii Europejskiej (art. 2) i Kartą praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 21), ale także w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka (art. 14). Opowiadamy się za przystąpieniem UE do Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, w perspektywie długoterminowej czyniąc przy tym Kartę praw podstawowych UE możliwą do wyegzekwowania wobec państw narodowych. Chcemy również wzmocnić Prokuraturę Europejską w celu ochrony praw wszystkich obywateli UE. Unijny mechanizm na rzecz demokracji, praworządności i praw podstawowych powinien móc nakładać sankcje za naruszenia. Z rocznego sprawozdania na temat praworządności powinny zostać podjęte konkretne środki, w tym wstrzymanie funduszy UE. Nowy mechanizm praworządności dla budżetu UE powinien zostać natychmiast zastosowany, a projekty powinny być następnie wspierane lokalnie przez UE.

4. Nie we wszystkich krajach Unii Europejskiej mniejszość niemiecka posiada szkoły z językiem niemieckim jako językiem nauczania lub szkoły, które uczą w dwóch językach. Co chcieliby Państwo zrobić, aby wyeliminować te różnice, zwłaszcza w odniesieniu do Polski, która ma jedną z największych mniejszości niemieckich w Europie?

W zakresie działalności edukacyjnej za granicą cenną siecią jest praca zagraniczna pośredników AKBP (Polityki Kulturalnej i Edukacyjnej Niemiec), takich jak Goethe-Institut, Niemieckie Szkoły Za Granicą oraz szkoły PASCH lub DSD, które niezmiennie wspieramy w ich pracy, również w odniesieniu do kontaktów w państwach UE. Szkoły za granicą są miejscami spotkań i dialogu międzykulturowego, które chcemy jeszcze bardziej wzmocnić, również w odniesieniu do kwestii partycypacji i wdrażania integracji. Globalnie Niemiecka Sieć Szkół Za Granicą (sieć szkół DAS) jest dobrze ugruntowana; nawet jeśli nie we wszystkich krajach można znaleźć szkoły z niemiecką ofertą językową, w wielu ma to miejsce. Natomiast w nielicznych krajach bez DAS wspieramy rozwój sieci, tak samo jak reformę ustawy o szkołach zagranicznych w odniesieniu do wymogów, które wykazała ewaluacja. 

5. W 2020 r. Bundestag i Parlament Europejski głosowały za przyjęciem europejskiej inicjatywy obywatelskiej Minority SafePack, przygotowanej przez Federalistyczną Unię Europejskich Grup Narodowościowych (FUEN). Niestety Komisja Europejska nie zastosowała się do tej inicjatywy i ją odrzuciła. Czy nadal będą Państwo popierali jej uznanie?

My, ZIELONI, popieramy inicjatywę "Minority Safepack" i chcemy wzmocnić prawa mniejszości, takie jak zachowanie języka, kultury i tożsamości, a także nazewnictwo w UE.

6. W 2019 r. Grupa Robocza Mniejszości Niemieckich (AGDM) przyjęła uchwałę, dotyczącą nowych kierunków wsparcia dla mniejszości niemieckiej, w tym finansowania, które zostało zdefiniowane jako zbyt niskie w porównaniu z potrzebami mniejszości. Czy są Państwo gotowi wziąć to pod uwagę w swoim programie wyborczym?

My, ZIELONI, jesteśmy zaangażowani w ochronę praw mniejszości, a także języków regionalnych i mniejszościowych w całej Europie. Program wyborczy uwzględnia zatem wspieranie inicjatywy "Minority Safepack" tak, jak wzmocnienie praw mniejszości oraz zachowanie języków, kultur i tożsamości. Jest to wyraźna część inicjatywy "Minority Safepack" mającej na celu wzmocnienie różnorodności językowej w UE. Naszym zdaniem ochrona mniejszości, ich języków, kultur i tożsamości ma zasadnicze znaczenie dla zachowania różnorodności Europy.

7. W treści polsko-niemieckiego Traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnej współpracy, którego 30-lecie obchodzimy w tym roku, m. in. po raz pierwszy ustanowiono prawa mniejszości niemieckiej w Polsce. Wiele z postanowień Traktatu oraz postanowień Wspólnego Oświadczenia Okrągłego Stołu z 2011 r. z punktu widzenia mniejszości niemieckiej nie zostało w Polsce wdrożonych. Jakie jest stanowisko Państwa partii w tej sprawie?

My, ZIELONI, chcemy usprawnić wdrażanie Polsko-niemieckiego traktatu dobrosąsiedzkiego w Niemczech i w Polsce. Na przykład cele uzgodnione w dziedzinie wspierania wielojęzyczności nie są osiągnięte. Wielojęzyczność jest darem i przyczynia się do lepszej komunikacji i zrozumienia, dlatego należy ją ściśle wspierać. Chcemy również lepiej wspierać wymianę, zwłaszcza między młodymi ludźmi.

8. Wielu członków mniejszości niemieckiej w Polsce jest obywatelami niemieckimi i jako Niemcy za granicą mają prawo wyborcze, co jednak wiąże się z koniecznością potwierdzenia subiektywnych powodów znajomości i troski o warunki polityczne w Niemczech. Czy są Państwo gotowi to uprościć?

Rozporządzenia w sprawie udziału w wyborach do Bundestagu dla Niemców mieszkających na stałe za granicą, przyjęte jednogłośnie w Bundestagu w 2013 r., opierają się na orzecznictwie Federalnego Trybunału Konstytucyjnego. W przypadku, gdyby w praktyce miało pojawić się więcej problemów, my, ZIELONI, chcielibyśmy to sprawdzić.

Die Gruenen LOGO

Przypominamy: Wybory do Bundestagu odbędą się 26 września 2021. Niemcy uprawnieni do głosowania, którzy przebywają na stałe za granicą, do 5 września mają możliwość złożenia wniosku o wpis na listę wyborców w głosowaniu korespondencyjnym. Więcej informacji na ten temat znajdą Państwo TUTAJ

Ostatnio zmieniany wtorek, 31 sierpień 2021 12:09