Log in

63 Kongres FUEN

Dnia 21 czerwca 2018 r. w miejscowości Leeuwarden w północnej Holandii rozpoczął się 63 Kongres FUEN (Federalistyczneij Unii Europejskich Grup Narodowościowych).

Kongres otworzyli: Ferd Crone, burmistrz Leeuwarden/Ljouwert, Loránt Vincze, Prezydent FUEN oraz Geart Benedictus, Przewodniczący Rady Fryzyjskiej. W przemówieniach podkreślono rolę europejskich mniejszości narodowych, etnicznych i językowych w budowaniu wzajemnego porozumienia.  Podkreślając historyczny i polityczno-społeczny kontekst formowania się organizacji mniejszościowych w Europie, oraz kontekst powstania FUENu, mówcy byli zgodni co do potrzeby wypracowania wspólnej polityki ochrony praw mniejszości.

Słowo powitalne wygłosił także dr Bernd Fabritius, Pełnomocnik Rządu Federalnego ds. Wysiedleńców i Mniejszości Narodowych, podkreślając rolę i odpowiedzialność FUENu za kreowanie wspólnej polityki i uregulowań prawnych względem mniejszości.

Nowe możliwości w europejskiej ochronie mniejszości

Keynote Rede von Fernand de Varennes, UN Sprawozdawca ds. Mniejszosci
Dyskusja Panelowa
Johannes Callsen, Komisarz Mniejszosciowy Premiera Schleswig-Holstein
Pál Csáky, Członek Parlamentu Europejskiego

Anna Magyar, Członek Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych w Radzie Europy

W centrum dyskusji była kwestia dalekowzrocznego i przyszłościowego planowania działań przez mniejszości i względem mniejszości. Paneliści zgodnie stwierdzili, iż jest to nie tylko kwestia praw mniejszości, ale przede wszystkim zmiany myślenia o mniejszościach. W ciągu ostatnich 15 lat dokonano postępu w zakresie polityki mniejszościowej, ale jednocześnie niektóre państwa po wejściu do UE ograniczyły swoją aktywność na rzecz mniejszości, w tym same mniejszości. Stwierdzono, że ochrona mniejszości to nie wszystko, to też są koszty (finansowe, społeczne, wizerunkowe). Stąd należy uczyć się od siebie w zakresie doświadczeń z implementacją prawa dotyczącego mniejszości.

Zdaniem Pál Csáky europejska debata na temat mniejszości to 3 słowa kluczowe: kooperacja, dialog (pomiędzy mniejszościami a większością, pomiędzy FUENem a mniejszościami i rządami w poszczególnych państwach), strategia.

Podkreślono potrzebę dyskutowania nad strukturami, lepszej komunikacji i współpracy transgranicznej, wsparcia ze strony społeczeństwa większościowego, a z drugiej strony potrzeba włączania mniejszości do decydowania w sprawach obywatelskich itp.   

W przypadku kampanii MSPI zwrócono uwagę na kwestię postrzegania mniejszości przez większość

Podsumowano kampanię Minority SafePack:

Hunor Kelemen, Członek komitetu Obywtelskiego MSPI

Anke Spoorendonk, Członek komitetu Obywtelskiego MSPI     

Anke Spoorendrok podsumowując kampanię MSPI, zwróciła uwagę na praktyczne problemy z współpracą na poziomie instytucji europejskich, słabe zaangażowanie intergrup w Parlamencie europejskim (np. w zakresie dyskusji w Parlamencie UE na temat szkolnictwa, edukacji, języka, kultury). Jej zdaniem prawo mniejszościowe powinno być bardziej powiązane z polityką względem mniejszości. Powinno się podkreślać prawa do ochrony mniejszości we wszystkich sferach życia publicznego.

Bernard Gaida wystąpił w kolejnej części:

Mamy milion. Mamy odpowiedzi


Uroczystość odnośnie sukcesu Kampani Minority Safepack, raport końcowy i podsumowanie dyskusji na temat ochrony mniejszosci w UE z udziałem członków Komisji Obyuwatelskiejczłonków Parlamentu Europejskiego, oddziałów i koordynatorów kampanii.

W dyskusji na temat kampanii MSPI, Przewodniczący Bernard Gaida podkreślił polityczny klimat zbierania podpisów, różnice w motywacji do wspierania kampanii, podkreślił znaczący udział mniejszości niemieckiej – szczególnie w województwie opolskim w zebraniu podpisów oraz głównie bariery (np. eurosceptyczny rząd w Polsce i problemy Kaszubów ze zbieraniem podpisów, brak udziału wszystkich organizacji mniejszościowych uznanych Ustawą z 2005 r.), które spowodowały, że minimum 38 250 podpisów nie zostało osiągnięte w Polsce. 

Spotkanie AGDM

Wczoraj odbyło się także posiedzenie grupy roboczej AGDM któremu przewodniczył Bernard Gaida. Głównym tematem posiedzenia były próby utworzenia przyszłościowej koncepcji biura koordynacyjnego w Berlinie, jak i opracowanie katalogu propozycji dla polityki dofinansowania Republiki Federalnej Niemiec. Gościem spotkania był Dr. Bernard Fabritius – pełnomocnik rządu federalnego ds. wysiedleńców i mniejszości narodowych.

FUEN Kongress F...
FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org
FUEN Kongress F...
FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org
FUEN Kongress F...
FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org
FUEN Kongress F...
FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org
FUEN Kongress F...
FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org FUEN Kongress Fotoquelle: www.fuen.org

Ostatnio zmieniany piątek, 22 czerwiec 2018 15:00