Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 755.
Log in

List otwarty Zastępcy Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w związku z rozpoczęciem nowego roku szkolnego 2020/2021

List otwarty Zastępcy Przewodniczącego Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce do członków, sympatyków Mniejszość Niemieckiej, rodziców dzieci uczących się języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz nauczycieli z okazji nowego roku szkolnego 2020/2021.

Wpisy na świadectwie

Uczniowie realizujący zajęcia języka mniejszości oraz przedmiot historia i kultura, geografia Niemiec otrzymują wpis z tych zajęć na swoim świadectwie szkolnym. Wpisu takiego dokonuje się zarówno na świadectwach promocyjnych jak i na świadectwach ukończenia szkoły.

Warunkiem dokonania wpisu na świadectwie promocyjnym jest, aby uczeń został sklasyfikowany na koniec danego roku nauki.

Warunkiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły jest, aby uczeń zaliczył dany etap edukacyjny, uczęszczając na lekcje języka mniejszości i na lekcje własnej historii i kultury.

Przepisy regulujące wpisy na świadectwie

Jeśli uczeń został sklasyfikowany z języka mniejszości oraz historii i kultury, geografii Niemiec należy oceny z tych przedmiotów wpisać w arkuszu ocen ucznia i przenieść te wpisy na odpowiednie świadectwo szkolne. Obowiązek ten oraz formę wpisu reguluje szczegółowo rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków z 27 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700). O wpisach dotyczących języka mniejszości traktują przede wszystkim zapisy punktów 15-18 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia wpis dla języka mniejszości niemieckiej powinien na świadectwie promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły wyglądać następująco:

Wpis przedmiotu język mniejszości narodowej umieszcza się w miejscu przeznaczonym na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, na pierwszej wolnej pozycji. Jego pełne brzmienie to:

język mniejszości narodowej - niemiecki

Przedmiot historia i kultura umieszcza się w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne. Jego pełne brzmienie to:

historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Jeśli w szkole prowadzone były zajęcia geografii kraju, z którym utożsamia się mniejszość niemiecka, to wpis przedmiotu umieszcza się w części „Inne zajęcia” o brzmieniu:

geografia Niemiec

W miejsce oceny wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

Wyjaśniamy wątpliwości w związku z reformą oświaty

  • Przy wycofaniu wniosku przez rodzica przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego:

Przerwanie nauki poprzez wycofanie wniosku przez rodzica przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego skutkuje brakiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły. Oznacza to brak oceny na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów język mniejszości narodowej – niemiecki” oraz „historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.

Przykład:

Uczniowie uczęszczali na język mniejszości narodowej w klasach I-VI oraz ukończyli edukację z zakresu historii i kultury, jednakże po VI klasie wycofali wniosek. W takim przypadku na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej po VIII klasie nie ma wpisu z obu przedmiotów.

  • Możliwość otrzymania świadectwa w dwóch językach (polskim i niemieckim) przy pobieraniu nauki w zakresie języka mniejszości narodowej (niemiecki):

W przypadku pobierania nauki w zakresie języka mniejszości narodowej istnieje możliwość otrzymania obok polskiego świadectwa drugiej części w języku mniejszości narodowej (w języku niemieckim). Wówczas świadectwo składa się z dwóch części: pierwszą część stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim; drugą część stanowi natomiast świadectwo według tego samego wzoru, przetłumaczone, drukowane i wypełnione w języku mniejszości narodowej (na język niemiecki). Tłumaczenie, wydruk i wypełnienie świadectwa w języku mniejszości narodowej zapewnia dyrektor szkoły na wystawiony wniosek przez pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia.

W nawiązaniu do wpisów na świadectwie: Oficjalne pismo MEN, Nazwy przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów.

Korespondencja z MEN na temat problemów oświaty Mniejszości Niemieckiej

W czerwcu 2019 r. do Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce wpłynęło pismo Podsekretarza Stanu z Ministerstwa Edukacji Narodowej Pana Macieja Kopcia deklarujące gotowość do rozwiązania problemów oświaty Mniejszości Niemieckiej. Szczególnie dotyczy to nowych interpretacji w sprawie problemu nauczania języka niemieckiego w klasach VII i VIII szkół podstawowych jako języka mniejszości i języka obcego.

W związku ze zbliżającym się nowym rokiem szkolnym 2019/2020 i brakiem informacji na temat konkretnych działań ze strony Ministerstwa, w dniu 08.08.2019 r. Przewodniczący ZNSSK w Polsce wystąpił do Ministra Edukacji Narodowej Pana Dariusza Piontkowskiego z prośbą o stosowną informację.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią tych pism:

MEN.Podsekretarz Stanu M.Kopeć 1MEN.Podsekretarz Stanu M.Kopeć 2Pismo MEN 08.08.2019 1

Porażka państwa i mniejszości

Przygotowując materiały do zbliżającego się wznowienia rozmów polsko-niemieckiego okrągłego stołu, przyszło mi znowu pochylić się nad materią strategii oświaty dla mniejszości niemieckiej. Przypomniałem sobie kolejne odsłony spotkań pełnych pustych słów i odrzucanie kolejnych naszych propozycji przez stronę rządową z „formalnych” powodów. Zajmowaliśmy się co prawda aktualizacją i pogłębianiem istniejącego słabego dokumentu, ale każda próba jego bardziej radykalnej zmiany wymagająca zmiany w prawie czy budżecie spełzała na niczym. Okazywało się, że wszystkie strony zgadzały się z tym, że nauka języka niemieckiego jest nieefektywna, droga i nie gwarantuje faktycznego opanowania języka, ale nie było zgody np. na niewielkie dofinansowanie procesu tworzenia szkół stowarzyszeniowych zakładanych przez mniejszość niemiecką. Nie było zgody na rządową gwarancję stworzenia szkoły bądź klasy przynajmniej dwujęzycznej w gminach, w której wg spisu powszechnego co najmniej co dziesiąty mieszkaniec deklarował się jako Niemiec. Nie było zobowiązania się rządu do utworzenia wydziałów pedagogicznych przygotowujących nauczycieli do wykładania przedmiotów w języku niemieckim. Tych braków było mnóstwo. Z zapałem przyjmowano natomiast gotowość organizacji mniejszościowych do szeregu działań, jak np. zakładanie centrów edukacyjnych. Gdy jednak okazało się, że strona rządowa ma zamiar ograniczyć swoje wsparcie dla takich działań do… doradztwa ze strony kuratoriów, przedstawiciele mniejszości niemieckiej odmówili podpisania się pod takim kształtem dokumentu. Został więc jednostronnie sygnowany przez ministra. Jest bodaj jedyną strategią oświatową dla mniejszości, która nie zawiera podpisu strony, której jest dedykowana.

Nie dziwi więc, że od dawna ani rząd, ani organizacje mniejszości nie przykładają wagi do tego dokumentu. W procesie tworzenia tego nic nieznaczącego dokumentu ożywienie następowało zawsze wtedy, gdy przypominałem urzędnikom i ministrom, że Polska ratyfikowała Europejską kartę języków regionalnych i mniejszościowych i w związku z tym powinno jej zależeć na tym, by zapisy rządowej strategii zbliżały się do zobowiązań z niej wynikających. Jak mantrę powtarza się do dziś, że Polska zapisy tej karty realizuje, podczas gdy każda wizyta ekspertów Rady Europy kończy się oceną negatywną, a jeden z polskich naukowców ustalił, iż przez 10 lat zrealizowano 15,5% zobowiązań Polski wobec mniejszości niemieckiej. I widać to gołym okiem, gdyż gdyby jej zapisy wcielono w życie, to na Górnym Śląsku istniałyby publiczne szkoły i przedszkola czy też ich oddziały z niemieckim językiem nauczania, a rodzice mieliby komfort wyboru również takiej szkoły spośród oferty edukacyjnej w swojej okolicy.

Nurtuje mnie pytanie dlaczego państwo ratyfikowało dokument, którego nie realizuje. Zamiast tego tylko modyfikujemy niezgodny z nim system. Może to być nonszalancja, a może to być zamierzone. Niewątpliwie jest to też dowód na podejście państwa do polityki mniejszościowej. Ale na pewno jest to porażka państwa, która niestety staje się porażką społeczności niemieckiej w Polsce na drodze podtrzymywania swej tożsamości. Po moim felietonie „Homo sovieticus” usłyszałem, że skoro jako szef VdG odpowiadam za tę porażkę (sic!), nie mam prawa wołać do członków o wzięcie swego losu kulturowego we własne ręce. Myślę jednak, że im większa moja czy nasza bezradność w temacie szkół niemieckich w Polsce, tym ważniejsze jest to wezwanie.

Bernard Gaida

  • Dział: Blogi

Konferencja prasowa poświęcona oświadczeniu ZNSSK w Polsce w sprawie problemu nauczania języka niemieckiego w klasach VII i VIII szkół podstawowych jako języka mniejszości i języka obcego

21.03.2019r. Związek Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce zorganizował konferencję prasową poświęconą oświadczeniu ZNSSK w Polsce w sprawie problemu nauczania języka niemieckiego w klasach VII i VIII szkół podstawowych związanego z ubiegłoroczną opinią Ministerstwa Edukacji Narodowej zakazującą jednoczesnego nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości i języka obcego, które wczoraj (20.03.2019r.) zostało wręczone na posiedzeniu Komisji Wspólnej Rządu i Mniejszości narodowych i Etnicznych w Warszawie Wiceministrowi MEN Panu Maciejowi Kopciowi.

W konferencji prasowej brali udział przewodniczący VdG Pan Bernard Gaida, poseł na Sejm RP Pan Ryszard Galla, przewodniczący TSKN na Śląsku Opolskim Pan Rafał Bartek oraz osoba kontaktowa Związku ds. oświaty Pan Hubert Kołodziej, natomiast w roli prowadzącego redaktor naczelny tygodnika „Wochenblatt.pl” Pan Rudolf Urban.

Zapraszamy do odsłuchania dzisiejszej konferencji prasowej a także do zapoznania się z oświadczeniem Związku Niemieckich Stowarzyszeń Społeczno-Kulturalnych w Polsce w sprawie prób zmiany przez MEN organizacji nauki języka niemieckiego od klasy VII w szkołach z nauczaniem języka mniejszości.

 

 

Subskrybuj to źródło RSS