Ostrzeżenie
  • JUser::_load: Nie można załadować danych użytkownika o ID: 755.
Log in

Wpisy na świadectwie

  • Napisane przez 
  • Dział: Oświata
Wpisy na świadectwie Pixabay.com

Uczniowie realizujący zajęcia języka mniejszości oraz przedmiot historia i kultura, geografia Niemiec otrzymują wpis z tych zajęć na swoim świadectwie szkolnym. Wpisu takiego dokonuje się zarówno na świadectwach promocyjnych jak i na świadectwach ukończenia szkoły.

Warunkiem dokonania wpisu na świadectwie promocyjnym jest, aby uczeń został sklasyfikowany na koniec danego roku nauki.

Warunkiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły jest, aby uczeń zaliczył dany etap edukacyjny, uczęszczając na lekcje języka mniejszości i na lekcje własnej historii i kultury.

Przepisy regulujące wpisy na świadectwie

Jeśli uczeń został sklasyfikowany z języka mniejszości oraz historii i kultury, geografii Niemiec należy oceny z tych przedmiotów wpisać w arkuszu ocen ucznia i przenieść te wpisy na odpowiednie świadectwo szkolne. Obowiązek ten oraz formę wpisu reguluje szczegółowo rozporządzenie MEN w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków z 27 sierpnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1700). O wpisach dotyczących języka mniejszości traktują przede wszystkim zapisy punktów 15-18 załącznika nr 1 do rozporządzenia. Zgodnie z zapisami tego rozporządzenia wpis dla języka mniejszości niemieckiej powinien na świadectwie promocyjnym i na świadectwie ukończenia szkoły wyglądać następująco:

Wpis przedmiotu język mniejszości narodowej umieszcza się w miejscu przeznaczonym na obowiązkowe zajęcia edukacyjne, na pierwszej wolnej pozycji. Jego pełne brzmienie to:

język mniejszości narodowej - niemiecki

Przedmiot historia i kultura umieszcza się w miejscu przeznaczonym na dodatkowe zajęcia edukacyjne. Jego pełne brzmienie to:

historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej

Jeśli w szkole prowadzone były zajęcia geografii kraju, z którym utożsamia się mniejszość niemiecka, to wpis przedmiotu umieszcza się w części „Inne zajęcia” o brzmieniu:

geografia Niemiec

W miejsce oceny wpisuje się odpowiednio „uczestniczył” lub „uczestniczyła”.

Wyjaśniamy wątpliwości w związku z reformą oświaty

  • Przy wycofaniu wniosku przez rodzica przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego:

Przerwanie nauki poprzez wycofanie wniosku przez rodzica przed ukończeniem danego etapu edukacyjnego skutkuje brakiem wpisu na świadectwie ukończenia szkoły. Oznacza to brak oceny na świadectwie ukończenia szkoły z przedmiotów język mniejszości narodowej – niemiecki” oraz „historia i kultura mniejszości narodowej niemieckiej.

Przykład:

Uczniowie uczęszczali na język mniejszości narodowej w klasach I-VI oraz ukończyli edukację z zakresu historii i kultury, jednakże po VI klasie wycofali wniosek. W takim przypadku na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej po VIII klasie nie ma wpisu z obu przedmiotów.

  • Możliwość otrzymania świadectwa w dwóch językach (polskim i niemieckim) przy pobieraniu nauki w zakresie języka mniejszości narodowej (niemiecki):

W przypadku pobierania nauki w zakresie języka mniejszości narodowej istnieje możliwość otrzymania obok polskiego świadectwa drugiej części w języku mniejszości narodowej (w języku niemieckim). Wówczas świadectwo składa się z dwóch części: pierwszą część stanowi świadectwo według wzoru określonego dla danego typu szkoły, drukowane i wypełnione w języku polskim; drugą część stanowi natomiast świadectwo według tego samego wzoru, przetłumaczone, drukowane i wypełnione w języku mniejszości narodowej (na język niemiecki). Tłumaczenie, wydruk i wypełnienie świadectwa w języku mniejszości narodowej zapewnia dyrektor szkoły na wystawiony wniosek przez pełnoletniego ucznia lub rodziców niepełnoletniego ucznia.

W nawiązaniu do wpisów na świadectwie: Oficjalne pismo MEN, Nazwy przedmiotów szkolnych podtrzymujących poczucie tożsamości narodowej uczniów.

Ostatnio zmieniany piątek, 26 czerwiec 2020 13:40