Opublikowano: 24 wrzesień 2012, 16:21

Podstawy prawne szkolnictwa dla mniejszości niemieckiej

Od 1 września 2017 r. obowiązują nowe przepisy dotyczące organizacji nauczania języka mniejszości narodowej.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami Rzeczpospolita Polska umożliwia członkom mniejszości  narodowych podtrzymywanie ich tożsamości narodowej i językowej m.in. poprzez organizację nauczania języka mniejszości oraz nauki własnej historii i kultury w placówkach polskiego systemu oświaty. Również przedstawiciele mniejszości niemieckiej zamieszkujący terytorium RP mogą korzystać z tego przywileju poprzez wnioskowanie w szkołach i przedszkolach o organizację nauki języka niemieckiego dla swoich dzieci.

Głównym aktem prawnym regulującym organizację nauczania języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej oraz organizację zajęć własnej historii i kultury oraz zajęć geografii kraju pochodzenia jest rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 18 sierpnia 2017 r. (Dz. U. 2017 poz. 1627), szczegółowo określające sposób organizacji zajęć służących podtrzymywaniu tożsamości narodowej i językowej  mniejszości narodowych w Polsce.

Odniesienia do praw mniejszości narodowych w Polsce znajdziemy również w zapisach innych dokumentów i aktów prawnych:

  • Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r.
  • Traktat między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy z 17 czerwca 1991 r.
  • Europejska karta języków regionalnych lub mniejszościowych
  • Ustawa o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym z 6 stycznia 2005 r.
  • Strategia rozwoju oświaty mniejszości niemieckiej w Polsce

Kalendarz wydarzeń

Brak wydarzeń

Organizacje

Ostatnio komentowane