Opublikowano: 24 marzec 2015, 14:11

Język niemiecki w szkole

Organizacja zajęć języka niemieckiego jako języka mniejszości narodowej może odbyć się na wniosek rodzica, który chce, aby jego dziecko uczyło się tego języka w szkole. Jest to możliwe dzięki prawom,
jakie państwo polskie gwarantuje wszystkim mniejszościom narodowym w ramach polskiego systemu oświaty. Warunki organizowania takich zajęć (w tym ilość wymaganych wniosków, obowiązki dyrektora, ilość godzin niemieckiego w szkole itp.) szczegółowo określa
rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 listopada 2007 r. 

W skrócie: 

 • 7 wniosków złożonych w szkole wystarcza do zorganizowania zajęć języka mniejszości (w szkole ponadgimnazjalnej wymagane jest 14 wniosków). 
 • Zajęcia języka niemieckiego mogą odbywać się w grupach z udziałem uczniów z różnych oddziałów lub różnych klas. 
 • Od II etapu edukacyjnego (klasa V szkoły podstawowej, klasa II gimnazjum / szkoły ponadgimnazjalnej) oprócz lekcji niemieckiego uczniowie uczęszczają przez rok na zajęcia własnej historii i kultury (1 godz. tygodniowo). 
 • Szkoła może zorganizować dla uczniów mniejszości niemieckiej lekcje geografii kraju pochodzenia. 

Warunkiem zorganizowania zajęć języka mniejszości jest złożenie przez rodzica wniosku do dyrektora szkoły o objęcie dziecka nauczaniem języka mniejszości. Ustawodawca nie narzucił formy wniosku,
więc wniosek może być napisany odręcznie. Można też posłużyć się naszym formularzem (
Pobierz wniosek w formacie PDF). 

Pamiętaj! Wniosek nie jest deklaracją przynależności do organizacji zrzeszających mniejszości niemiecką. Jest on jedynie wyrażeniem woli rodzica, który subiektywnie odczuwa przynależność do niemieckiej grupy narodowościowej i którego wolą jest, by dziecko miało możliwość nauki języka niemieckiego jako języka mniejszości. Od rodzica nie wymaga się udokumentowania przynależności do organizacji mniejszości niemieckiej, pochodzenia ani obywatelstwa. Wniosek składany jest na zasadzie dobrowolności
i jest dokumentem traktowanym poufnie, do którego wgląd powinien mieć jedynie dyrektor szkoły względnie państwowe organy kontrolne.
 

Zobacz też: Wniosek 

Formy nauczania w szkole 

 • Dodatkowa nauka języka niemieckiego - Np. w szkole podstawowej i w gimnazjum są to 3 godziny niemieckiego tygodniowo. 
 • Zajęcia w oddziałach z nauczaniem w dwóch językach - W takich grupach uczniowie mają więcej języka niemieckiego (od 4 do 6 godzin tygodniowo). Oprócz tego co najmniej 4 przedmioty prowadzone są w dwóch językach (polskim i niemieckim)  z nauczycielem dwujęzycznym,
  który sam decyduje, które treści przekazuje w języku niemieckim, a kiedy konieczne jest użycie języka polskiego. Jedynie historia Polski, geografia Polski i sam język polski prowadzone
  są po polsku.
   
 • Zajęcia prowadzone w całości w języku niemieckim. - Oprócz zwiększonej liczby godzin języka niemieckiego uczniowie mają przedmioty w języku niemieckim. Do tego potrzebni są oczywiście nauczyciele, którzy w naturalny sposób używają wyłącznie języka niemieckiego jako języka komunikacji z uczniami na zajęciach. Również uczniowie muszą być nastawieni na to, że cały
  ich dzień w szkole przebiega w języku niemieckim. Również w takich oddziałach konieczne
  jest zapewnienie nauki historii i geografii Polski oraz nauki języka polskiego w języku polskim.
   

Uwaga! Nauka języka mniejszości wiąże się z pewnymi obowiązkami i przywilejami: 

 • Język niemiecki jako język mniejszości jest przedmiotem obowiązkowym 

- Ocena z tego przedmiotu wpisywana jest na świadectwie 

- Ocena z tego przedmiotu liczona jest do średniej ocen 

- Ocena z tego przedmiotu warunkuje promocję do następnej klasy i ukończenie szkoły 

 • Przedmiot własna historia i kultura jest przedmiotem dodatkowym 

- Ocena z tego przedmiotu wpisywana jest na świadectwie 

- Ocena z tego przedmiotu liczona jest do średniej ocen 

- Ocena z tego przedmiotu nie wpływa na promocję i ukończenie szkoły 

Potrzebujesz pomocy? 

Jeśli masz pytania, skontaktuj się z naszym konsultantem ds. oświaty - tel. 774547878 wew. 113.

Kalendarz wydarzeń

Brak wydarzeń

Organizacje

Ostatnio komentowane